Wie zijn wij.

  • Wat kan ik als inwoner van de gemeente Westerveld verwachten van de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld  (ASDW) ?

Als ASDW stellen we ons de vraag:
Waar staan we voor en wat betekenen wij in de gemeente Westerveld, en speciaal in het Sociaal Domein.
Het antwoord op deze vraag is onze Missie.
Dit zegt dus iets over ons bestaansrecht, onze functie.

Onze Missie is:
Het vervullen van een onafhankelijke en actieve rol tussen de inwoners en de gemeente in het goed functioneren van het Sociaal Domein in de gemeente Westerveld.

Naar de inwoners betekent dat: het bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners te bevorderen bij het beleid van de gemeente in het Sociaal Domein.

Naar de gemeente betekent dit dat wij het gemeentelijk beleid moeten toetsen in de praktijk, dat we proactief meedenken over nieuw beleid, en gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over onderwerpen binnen het Sociaal Domein

  • Wie zitten er in de ASDW ?

De ASDW bestaat uit inwoners van Westerveld die zich betrokken voelen bij het wel en wee in de gemeente Westerveld, die vaak weten wat er in zijn of haar dorp speelt en een (uitgebreid) netwerk heeft, en die willen helpen Westerveld nog socialer, leefbaarder en toegankelijker te maken.

Daarnaast is het een voordeel als een lid ervaring en kennis heeft binnen en over het Sociaal Domein zodat hij of zij kan bijdragen aan het optimaal functioneren van de adviesraad, bv. bij het geven van deskundige en goed onderbouwde adviezen.

  • Hoe bevorderen wij de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid van de gemeente in het Sociaal Domein ?

Door actief met de inwoners te communiceren kunnen wij te weten komen wat het effect is van het gemeentelijk beleid en waar mogelijke knelpunten of behoeftes zijn. Via onze website kunnen de inwoners te weten komen welke adviezen wij hebben uitgebracht en welke onderwerpen wij hebben behandeld.

Uit de verslagen van onze vergaderingen kunnen de inwoners lezen waar wij ons zoal mee bezig houden.

  • Behartigt de ASDW ook mijn persoonlijke belangen ?

De ASDW is een onafhankelijk adviesorgaan en treedt dus niet op als belangenbehartiger voor individuele personen of groepen.
Wel wil de ASDW weten wat er in de dorpen van Westerveld speelt, waar het beleid van de gemeente goed of minder goed uitpakt en waar iets in het functioneren van het Sociaal Domein zou kunnen worden verbeterd.

  • Waar geeft de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld advies over ?

Wij geven advies over de beleidsstukken van de gemeente Westerveld die betrekking hebben op de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) , de Participatiewet en de Jeugdwet.
Denk hierbij aan vervoer, huishoudelijke ondersteuning, PGB-beleidsregels en het uitvoeringsbesluit re-integratie. Daarnaast adviseren we de gemeente ook ongevraagd op basis van signalen die we ontvangen, bijvoorbeeld van inwoners en cliëntenorganisaties.

  • Wat doet de gemeente met de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld ?

Onze adviezen worden besproken binnen de gemeente en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidsstukken. De conceptbeleidsstukken levert de gemeente vervolgens bij ons aan. De adviesraad bespreekt deze stukken en brengt daarna een advies uit naar het college van burgemeester en wethouders. Bij gevoelige of complexe gevallen nodigen wij de desbetreffende ambtenaar uit voor een verdere toelichting.

  • Waar heeft de ASDW nog meer contact mee ?

De Adviesraad Sociaal Domein Westerveld onderhoudt ook contacten met cliëntorganisaties, zorgaanbieders, de gemeenteraad en vrijwilligersorganisaties.

  • Wanneer richt ik mij tot de Adviesraad Sociaal Domein Westerveld ?

Mocht je een probleem hebben dat voor meerdere inwoners van Westerveld blijkt te gelden en/of dat naar aanleiding van de veranderingen in het Sociaal Domein speelt, dan kun je dit het beste bij je contactpersoon van de gemeente neerleggen of contact opnemen met de Sociale Ombudsvrouw.

Je  kunt ook het probleem melden via ons contactformulier of op het emailadres: secretariaat@asd-westerveld.nl