Ook wanneer je ziek bent of een beperking hebt, wil je graag zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij en een bijdrage leveren. Dat is ook het uitgangspunt van deze wet.

Algemene voorzieningen zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning.

De gemeente heeft een resultaatverplichting. Dit betekent dat de gemeente met de burger de ruimte heeft om samen te komen tot oplossingen die passen bij individuele en plaatselijke omstandigheden.

De drie hoofddoelen van de Wmo:

  • Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  • Het bieden van opvang; hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.