Sociaal Domein

Onder het begrip “Sociaal Domein” wordt over het algemeen verstaan: 

Alle activiteiten die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid.
Dit “Sociaal Domein” gaat dus over o.a. werk, inkomen, welzijn, speciaal onderwijs, huishoudelijke hulp, inburgering en sociale activering, armoedebeleid, enz.

Hiertoe zijn de volgende wetten in het leven geroepen:

Sociaal Domein
                Participatiewet
Jeugdwet
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Participatiewet bundelt drie oude regelingen: de Wwb, de Wsw en een deel van de Wajong.
Met deze wet kan de gemeente mensen, die moeite hebben met het vinden van een reguliere baan, financiële ondersteuning (bv. loonkostensubsidie) of hulp bieden, een leer-werktraject aanbieden of helpen bij het vinden van een zinvolle maatschappelijke bijdrage.

Met de Jeugdwet krijgt de gemeente de taken van de verschillende Bureaus Jeugdzorg en andere bijzondere taken toebedeeld, zoals de jeugdzorgplus, de jeugd-GGZ, de kinder- en jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de jeugd-Lvb, de forensische zorg, de afstemming met het onderwijs over passend onderwijs, enz.
Hierdoor kan de gemeente ouders en jeugdigen helpen als er speciale ondersteuning, hulp of zorg nodig is.

In de WMO heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de begeleiding, het verblijf en vervoer van inwoners die daar voor in aanmerking komen.
Deze wet is bedoeld om mensen te ondersteunen die zichzelf niet goed zelfstandig kunnen redden of moeite hebben om mee te doen in de maatschappij.