Onderstaand treft een aantal instanties aan met de betreffende link die belangrijk zijn voor het Sociaal Domein. Uw link laten opnemen? Laat het ons weten.

 

Gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld / zorg  – Zorg en ondersteuning gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld / sociale kaart –  Organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en  inkomen.

Gemeente Westerveld / handige links naar andere websites over zorg en inkomen.

Algemeen

Per Saldo – de vereniging voor en door mensen met een PGB.

VGN  – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen.

Movisie – hét landelijk kennisinstituut voor kennis en een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

CAK – een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert (Wlz, Wmo, Schengenverklaringen, verdragsgerechtigden, NCP) en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

CIZ  – Centrum Indicatiestelling Zorg: vaststellen van recht op zorg en behandeling op grond van Wet langdurige zorg (Wlz), ADL-assistentie (hulp in een ADL-woning), besluit tot opname en verblijf op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Sociaal Domein

Koepel Adviesraad – vereniging van lokale Adviesraden, overkoepelend advies- en informatieorgaan voor Adviesraden Sociaal Domein.

Stimulanz – kennis- en adviespartner van gemeenten, levert praktische oplossingen voor het Sociaal Domein, trainingen, juridisch  advies, verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente via sturingsinformatie.

Trendbureau Drenthe – volgt trends en ontwikkelingen in het Sociale Domein. Doel:  het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Drentse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties. Samen naar een krachtige samenleving waarin iedereen mee doet.

Humanitas/ afdeling Meppel – een landelijke vereniging van vrijwilligers die mensen helpt die tijdelijk in de problemen zitten: hulp bij thuisadministratie,        rouwverwerking, bezoek, voorlezen voor kinderen.

GGZ Drenthe – biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Dit kan indien mogelijk eenvoudig  en kort, intensief of langdurig als het nodig is. Toegankelijk en dichtbij: op de poli, in de wijk of online, thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe biedt ook specialistische behandelingen voor complexe problemen.

GGD Drenthe – de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe werkt aan gezondheid voor de Drenten. 

Dementie – informatie en tips, kennis, handvatten en steun. Het helpt je om beter voor je naaste en  jezelf te zorgen.

Alzheimer – voor een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun  dierbaren. Voorlichting, ondersteuning en betere zorg voor mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek door financiële  ondersteuning.

Vluchtelingenwerk Nederland – afdeling Noord: vrijwilligersorganisatie voor hulp aan vluchtelingen.

Thuisarts –  betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

Centraal Meldpunt Westerveld 

Gemeente Westerveld / centraal meldpunt – Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. Het is mogelijk om je vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.Is er meer ondersteuning nodig, dan kan worden verwezen naar de juiste persoon of organisatie.

 Hulpvragen

Zorgbelang Drenthe – Is een proactieve en onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor iedereen in Drenthe die gebruik maakt van zorg.De doelstelling in brede zin is: het versterken van de positie van de cliënt door cliëntparticipatie, beleidsbeïnvloeding en individuele dienstverlening.

Meedrenthe – Voor als iemand het moeilijk vindt om de weg te vinden naar de juiste instanties en/of onvoldoende toegerust is om passende zorg en begeleiding aan te vragen.

Gemeente Westerveld / welzijn – Het Centraal Meldpunt Westerveld (085-2731427) is de schakel tussen een hulpvrager en vrijwillige dienstverlener van bestaande vrijwilligersorganisaties: Naobuur Vledder, Rode Kruis, Zonnebloem, Humanitas, SOB, PGW, Diaconie, Kledingbank, Contactpunt Mantelzorg, WMW, ZZWD.

Noabuur – Is er voor iedereen, jong of oud, inwoner van Vledder, Vledderveen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Nijensleek, Doldersum, Zorgvlied, Wateren en Oude Willem. Naobuur is opgericht om een brug te slaan tussen de burgers en alle zorg instanties.

Veilig thuis Drenthe – Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Drenthe.

Welzijn Westerveld / maatschappelijk werk – Sommige moeilijkheden zijn individueel op te lossen, voor andere is het juist beter om andere personen (bijvoorbeeld uw partner) erbij te betrekken. De maatschappelijk werker bespreekt naar aanleiding van de verkenning van uw situatie een hulpverleningsplan met u.

Welzijn Westerveld / sociaal-werk – Stimuleren, activeren en ondersteunen. Dat zijn kernactiviteiten van sociaal werkers. Zo helpen ze mensen en groepen op weg om zelf initiatief te nemen of elkaar te helpen. Om hulp te vragen én te geven. Kwetsbare mensen stimuleren ze met name om mee te doen, denkend vanuit hún mogelijkheden. Sociaal werkers schrijven niemand af, iedereen kan wát.

 Leven met een beperking

Meerkosten – Handicap of ziek? Deze website geeft tips om geld te besparen of terug te vragen.

Ieder(in) – Wil een écht inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap of chronische ziekte alle kansen krijgen om volwaardig mee te doen. We maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten.

Coalitie voor inclusie – Hoe toegankelijk is Nederland? Iedereen moet kunnen mee doen volgens het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

De Zonnebloem Vledder e.o. – Inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

Cosis – Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld vanwege verstandelijke, psychische of psychosociale beperkingen. Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking, en voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. We willen ontdekken wie de cliënt is en zijn oprecht geïnteresseerd in zijn of haar persoonlijke vraag. We ondersteunen onze cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.

Auti-start – Vanuit drie locaties wordt 24-uurszorg, kortdurend verblijf, behandeling en begeleiding geboden aan jeugdigen vanaf 4 tot 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie en een psychiatrische diagnose of een vermoeden hiervan. De specialisatie ligt op het gebied van jeugdigen met ASS (autisme spectrum stoornissen) en aanverwante problematiek. Denk hierbij aan angst, dwang, depressie of gedragsproblemen.

Opthoge – Totaalconcept voor begeleiding bij autisme.

Mee Drenthe – Maakt meedoen mogelijk. We zijn er voor iedereen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking wordt belemmerd. En de mensen om hen heen. Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring als kenniscentrum op het gebied van inclusie.

Meerkosten – Geld terug van de Belastingdienst, het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen.En is uw inkomen te laag om deze kosten zelf te dragen? Dan kunt u bij de gemeente aankloppen voor financiële ondersteuning.

Vrijwilligerswerk

Gemeente Westerveld / vrijwilligerswerk – Het Centraal Meldpunt Westerveld(085-2731427) is de schakel tussen een hulpvrager en vrijwillige dienstverlener van bestaande vrijwilligersorganisaties: Naobuur Vledder, Rode Kruis, Zonnebloem, Humanitas, SOB, PGW, Diaconie, Kledingbank, Contactpunt Mantelzorg, WMW, ZZWD.

ZZWD – Voor inlichtingen over vrijwilligerswerk en de mogelijkheden bij ZZWD kunt u contact op nemen met ons Servicepunt in Dwingeloo.
Op werkdagen te bereiken via tel. 088-9684001 of via de mail servicepuntdeweyert@zzwd.nl

Armoede

Armoede / Westerveld – Over armoede in Westerveld

Voedselbank Zuidwest Drenthe – Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen bij de Voedselbank aankloppen. Iedereen kan in geldnood komen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het kan uzelf betreffen, maar ook uw familie of vrienden, mogelijk uw buren. Wij ontvangen mensen uit de gehele samenleving, uit dorp en stad. Het gaat vrijwel altijd om een tijdelijke situatie die tot maximaal drie jaar kan duren.

Kledingbank Westerveld – Voor iedereen in Westerveld die door omstandigheden onvoldoende budget heeft om zelf kleding en speelgoed te kopen. Ook via de onafhankelijke cliëntondersteuning informatie en/of hulp op vragen over Wmo, werk en inkomen, UWV, invullen van formulieren e.d.

Koos Konijn Foundation – Een initiatief van Roompot Vakanties zet zich sinds 2016 in voor het geluk en zorgeloos plezier van kinderen. Dit doen we onder andere door kinderen door het hele land te verrassen met cadeautjes en bezoekjes van onze mascotte Koos Konijn. Ook stellen we vakantiehuizen beschikbaar voor gezinnen die het moeilijk hebben, zodat zij toch kunnen genieten van een zorgeloos weekendje of midweekje weg.

Leergeld – In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Kinderhulp – Helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Stichting jarige job – Trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Wij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

Jeugdfondssportencultuur fondsen Drenthe – Betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

CMO stam – In 2014 moesten 600 huishoudens in de gemeente Westerveld rondkomen van een laag inkomen (7,7%). In de gemeente Westerveld ligt dit aandeel lager dan in Nederland (10,1%) en de provincie Drenthe (9,3%).

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe – Betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sportclub, muziek- of dansles, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Schulden

Kom uit je schuld – Nederland telt ongeveer 7 miljoen huishoudens. Daarvan hebben er een kleine 1,4 miljoen problematische schulden of een risico daarop. De gevolgen zijn groot: voor de schuldenaar, de schuldeisers én de samenleving.De regering wil dat minder mensen te maken hebben met problematische schulden en geeft daar hoge prioriteit aan.

Hulp bij schulden Meppel – Geldzorgen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er ook andere problemen. Welzijn MensenWerk kan je hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Stel je hebt geldzorgen. Je werkt bij een fijn bedrijf, maar door geldproblemen is er loonbeslag gelegd. Je werkgever weet van je situatie en dat maakt je meteen heel kwetsbaar.

Bewindvoering regio Westerveld – Bent u woonachtig in Westerveld en zoekt u een bewindvoerder? De aanvragen voor bewind in Westerveld dienen wij in bij de Rechtbank Assen. In de regio Westerveld is Aktiva door de rechtbank erkend als professioneel bewindvoerderskantoor.

 
Ouderen

ANBO – Algemeen Nederlandse Bond voor Ouderen is een onafhankelijke vereniging die bestaat bij de gratie van haar leden. Ons beleid wordt getoetst aan onze leden en dat maakt dat we namens onze leden standpunten kunnen innemen. De stem van alle leden, actief en niet-actief, wordt gehoord.

PCOB – Het bestuur van de Afdeling Diever-Dwingeloo-Vledder organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Diensten voor ouderen / Drenthe – Eén platform met steeds meer diensten en oplossingen in heel Nederland. Gemakkelijk vinden en vergelijken voor ouderen, naasten, mantelzorgers én hulpverleners.

Dorpshuizen

Ons Dorpshuis – Wilhelminaoord is een prachtige locatie waar sfeer en ongedwongenheid centraal staat. Tal van verenigingen en activiteiten vinden hier onderdak. Het Dorpshuis is dan ook niet alleen de ideale plek om als vereniging gezellig te klaverjassen, toneel te spelen, tai chi te beoefenen of te biljarten maar zeker ook een uitstekende plek om uw overleg of feest te houden.

Overentinghe – Het Dorpshuis van Dwingeloo

Stadenesch / hart van Diever – De oude sportzaal is omgetoverd tot een prachtige theaterzaal, waar de creatieve vakken (theater, dans en muziek) een mooie werkplek hebben gekregen. Het gehele complex komt in de plaats van het Dingspilhuus, het oude dorpshuis van Diever. Dit betekent dat ook de basisscholen en alle verenigingen gebruik gaan maken van de accommodatie.

Dorpshuizen van WMW – De Stobbe, Darp; De Grove, Geeuwenbrug; De Veldkei, Havelte; De Wiekslag, Wapserveen; De Vlasbarg’n, Uffelte.

Dorpshuis Wapse – Is de thuishaven van een scala aan clubs en verenigingen zoals onze muziekverenigingen, de dartclub, de biljarters en koersballers, de volleybal, de tafeltennis, de kaartclub en de voetbal. Ook biedt het dorpshuis onderdak aan sociale dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, (buurt)vergaderingen, workshops en borrels.

Dorpscentrum De Heidehoek – Is een locatie voor Vledderveners om een feestje, vergadering, bruiloft, uitvaart, overdekte rommelmarkt, toernooi of andere activiteiten te organiseren. Maar ook om zo maar een keer aan te schuiven, op een vrijdagavond of zondagmiddag, om gezellig de week door te nemen.

De Stobbe – Ondersteunt inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben. Het is een laagdrempelige plek waar inwoners gestimuleerd worden mee te doen aan activiteiten, hun talenten kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.

De Gowe – Bevordert de leefbaarheid in het dorp. Het is een toegankelijke plek waar iedereen zich actief inzet, betrokken is en elkaar ontmoet.

De Veldkei – is de plek waar deskundige vrijwilligers en samenwerkende professionals ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Zo wordt de leefbaarheid en het meedoen in het dorp bevorderd.

De Wiekslag – In Wapserveen is de ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen. Je kunt er terecht voor een hapje en drankje, ontmoeting en ontspanning, sport en bewegen, educatie, informatie en advies, kunst- en cultuuractiviteiten of het huren van een ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten.

De Vlasbarg’n – In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, een betekenisvol leven te geven. Onze sociaal werkers en onze dorpshuizen in Westerveld zijn er voor de bewoners. In Uffelte is De Vlasbarg’n de ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen.

Thuiszorg

 Zzwd – Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, oftewel ZZWD, is de meest complete zorgaanbieder in de Drentse gemeenten Westerveld en De Wolden. Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen (voornamelijk) ouderen met diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, dicht bij familie, vrienden en kennissen. Dit kan zijn door ondersteuning in de huishouding of door een bezoek thuis door een van onze verpleegkundigen.

Icare – Behalve professionele verpleging, verzorging en thuisbegeleiding, biedt Icare een aantal diensten, die u kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Buurtzorg Nederland – Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Noorderboog – Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg.

Zuster Jansen – Particuliere 24-uurs thuiszorg o.a. bij dementie en Parkinson.

Jeugdzorg

Jeugdhulp Zuid Drenthe – De zeven gemeenten in Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) hebben gezamenlijk de jeugdhulp vanaf interventieniveau 4 ingekocht.

Jeugdbescherming Noord – Wij geven uitvoering aan taken op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en de zorg voor veiligheid van kinderen in gezinnen.

Kinderbescherming – Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken.

Auti-start – Bij Auti-start behandelen en begeleiden we onder andere jeugdigen met autisme maar ook aanverwante psychische of gedragsproblemen. Dit kan plaatsvinden op een van de locaties maar ook in  de thuissituatie of op school.

Welzijn Mensenwerk / jongeren – Zet zich in om de jeugd (0-23 jaar) mee te laten doen. Onze sociaal werkers zijn er voor de jeugd en spreken hun taal. De jeugd komt vaak tot verrassende oplossingen doordat wij uitgaan van hun vraag.

Wonen (met of zonder zorg) in Westerveld

Westerveld lang zult u wonen – Op deze site van ‘Lang zult u wonen’ vindt u informatie over levensloopbestendig wonen in de gemeente Westerveld.

ZZWD Woonzorg – De dienstverlening en zorg door ZZWD vindt plaats in drie geclusterde woonvormen in Dwingeloo, Havelte en Ruinen.

Noorderboog.nl / locaties – Heeft verschillende verpleeghuizen en woonzorgcentra in de regio.

Woonzorg de Berkenhof Havelte – Wij bieden 24-uurs zorg door gediplomeerd en ervaren personeel. Het complete zorgpakket, van huishoudelijke hulp tot volledige verpleging, wordt specifiek op uw wensen afgestemd.Ons uitgangspunt is dat u in ons huis kunt blijven wonen, ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt, mits dit medisch verantwoord is.

Huren van Actium – Sociale huurwoningen

Thuiskompas – Beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties

Werken, (Re)Integratie, Dagbesteding

UWV  / Westerveld – Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voert diverse werkgeversverzekeringen uit waaronder de WW, WAO, WAZ, WIA, WAZ, WAZO en de Ziektewet. Het UWV werkt onder toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reestmond – Sociale werkvoorziening en arbeidsbemiddeling. Reestmond heeft een grote verscheidenheid aan (leer-)werktrajecten ontwikkeld. Onze ervaring is dat mensen vaak beter leren door op de werkvloer ervaring op te doen.

Stichting Veuruut.nl / werk en leerbedrijf – Het doel van de stichting is mensen begeleiden naar werk. Hiervoor wordt een rijke leeromgeving opgericht in de vorm van werkplaatsen, uitgaande van de arbeidsmogelijkheden en kwaliteiten die de kandidaat heeft, hierbij rekening houdend met belemmerende factoren.

Allerlei / Havelte – Is een organisatie gespecialiseerd in dagbesteding voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking en/ of een psychische of psychiatrische aandoening.

Zivanka – Is kleinschalige dagbesteding in Vledder voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme.

Trajectum / zorgaanbod – Het ABC-Huis is een besloten schakelvoorziening voor 15 dove en slechthorende cliënten eventueel met spraaktaalproblemen. Er wordt via visuele taal een op maat passende woonomgeving geboden waarin de cliënt zich veilig en prettig voelt. FPK de Beuken is er met name voor cliënten die een strikt gesloten behandelsetting nodig hebben. Hieronder vallen TBS, PIJ, RM (Rechterlijke Machtiging) en overige strafrechtelijke titels. Er zijn afdelingen in FPK de Beuken die een klimaat en begeleidingsstijl bieden aan zeer kwetsbare cliënten. Denk aan mensen met een autisme spectrum stoornis, een psychotische kwetsbaarheid, ontwikkelingsproblemen of trauma-gerelateerd gedrag.