Cliëntenplatform.

Het cliëntenplatform is ooit ontstaan als een soort schakel tussen de gemeente en de mensen die een uitkering kregen van de sociale dienst, de voormalige IGSD. Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Eigenlijk was er sprake van de stichting Cliëntenraad Steenwijkerland en het Cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld. Zij werkten onafhankelijk van elkaar.

Wel zijn beide ontstaan doordat iedere gemeente verplicht was inwoners mee te laten praten over de toenmalige Wet Werk en Bijstand. Inwoners konden via deze platwormen meedenken en -praten over bijstand, minimaregelingen etc.

De IGSD is inmiddels opgeheven, beide gemeenten hebben nu hun eigen sociale dienst in het gemeentehuis.

Het Cliëntenplatform ging verder in onze gemeente en leverde gevraagd en ongevraagd advies aan de IGSD aangaande armoede en  uitkeringen en bestond uit een groep zeer betrokken mensen die veel contacten met deze doelgroep hadden. Af en toe werden ook individuele kwesties opgelost.

Nu gemeenten er steeds meer naar streven om alle drie domeinen, te weten de WMO, Jeugd en de Participatiewet in elkaar te vlechten, werd het tijd om te zien of dit ten aanzien van de advisering ook zou kunnen.

De leden van de Cliëntenraad, nog steeds bestaande uit 6 zeer betrokken meedenkers en – praters, zijn de ogen en oren van de Adviesraad Sociaal Domein geworden. Zij hebben veel contacten onder de Westerveldse bevolking en zijn daarom een waardevolle aanvulling in het advieswerk op het terrein van werk en inkomen. 

Het uitbrengen van de daadwerkelijke adviezen is bij de ASDW komen te liggen.

Wilt u nadere informatie over de Cliëntenraad dan kunt u zich wenden tot onze secretaris via het contactformulier.