De ASDW heeft onderstaande gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht aan het college van B & W:

nadere omschrijving volgt.

Er wordt naar onze mening onvoldoende gekeken naar de prioriteit van een melding die wordt aangevraagd voor een voorziening waar iemand recht op heeft. 

Advies mantelzorg (maart 2023)

Wij hebben ons verbaasd over de weinige informatie die er voor de bewoners van de gemeente Westerveld zichtbaar is als het gaat over het onderwerp mantelzorg. 

Al eerder hebben we u benaderd over de realisering van het Hof van Havelte en de trage voortgang hiervan en dat de  initiatiefnemers enig zicht op concrete stappen wordt ontnomen.

Wij hebben vernomen wij dat er op korte termijn geen inwonerstevredenheidsonderzoek Sociaal Domein zal worden gehouden. De redenen
hiervoor zouden zijn gebrek aan menskracht en het niet hebben begroot van de middelen. Wij vinden het van groot belang dat dit wel wordt gehouden en bieden onze hulp hierbij aan.

Advies publiciteit voor hulp (september 2022)

Advies over een publiciteitscampagne betreffende extra financiële ondersteuning voor bepaalde groepen.

De ASDW adviseert het college om de echte wil te tonen om vaart te maken met de realisering van Hof van Havelte. We vragen ons af wat de politieke overwegingen zouden kunnen zijn om dit niet te doen en waarom de gemeenteraad stelliger is en wel doorpakt. Het kan immers anders. Dit blijkt uit de praktijk in vele gemeenten. 

Advies over aanbod wasserij i.c.m. OCO.

We hebben de stellige indruk dat er sinds ons eerder uitgebrachte advies over de bereikbaarheid niets is verbeterd in de toegankelijkheid van het sociaal domein, het tegenovergestelde lijkt eerder het geval. Ons bereiken regelmatig ernstige klachten over de bereikbaarheid en in het bijzonder over het Klant Contact Centrum (KCC). 

Tot op heden ontvingen wij van u helaas geen reactie op het Advies inburgering van het college, terwijl de afgesproken en vastgelegde termijnen ruim zijn overschreden.

Ongevraagd advies over een aanvulling beleid prémantelzorg woningen.

Ongevraagd advies over de toegankelijkheid van het loket van de gemeente m.b.t. het sociaal domein.

Verklarende tekst volgt.

Verklarende tekst volgt.

De Adviesraad vindt dat de inwoners te weinig zijn gehoord over de reorganisatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast geeft de opzet en aanpak van de gemeente kans op versnippering van de toegang. De Adviesraad denkt dat de gemeente de kans laat liggen op een meer samenhangende aanpak. Vandaar dat de Adviesraad een negatief advies heeft gegeven.

2e advies over de verordening maatschappelijke ondersteuning.

De Adviesraad heeft voorgesteld aan de gemeente om te onderzoeken of een praktijkondersteuner jeugd haalbaar is. Dit onderzoek zou gedaan kunnen worden door een groep professionals aangevuld met ervaringsdeskundigen.

In onze gemeente is een grote behoefte aan kleinere wooneenheden voor ouderen die in hun dorp willen blijven wonen.

Advies wmo-jeugd (maart 2020) 

Hierin leest u wat de gemeente Westerveld kan doen als u jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning nodig hebt. Welke regels en voorwaarden gelden en welke stappen u moeten zetten voor hulp.

Cliënten van het CAK hebben door omstandigheden lange tijd geen factuur ontvangen voor hun zorg. Maar deze nota’s gaan binnenkort wél bij de cliënten in de bus vallen. Het is dus verstandig dat cliënten geld hiervoor reserveren.
Wij adviseren de gemeente hieraan extra aandacht te besteden in de Westervelder.

 

Het is noodzakelijk om niet alleen de bepaalde termijnen voor de WMO zo veel mogelijk in acht te houden, maar de inwoners ook tussentijds adequaat te informeren als dat nodig is.

Om de ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren blijkt het inzetten van een Praktijkondersteuner jeugd zeer positief te werken.

Een separaat mail adres en telefoonnummer voor het sociale domein is een must voor de goede bereikbaarheid.

Inzet van hulp bij plotselinge problemen bij het verrichten van huishoudelijke taken door uitvallen van inwoners.

Omdat uit verschillende bronnen bleek dat inwoners met een complexe hulpvraag niet weten waar ze moeten zijn is een duidelijke folder over de OCO gewenst.