De ASDW heeft onderstaande gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht aan het college van B & W:

Advies Publiciteit voor hulp (september 2022)

Advies over een publiciteitscampagne betreffende extra financiële ondersteuning voor bepaalde groepen.

Advies over aanbod wasserij i.c.m. OCO.

Ongevraagd advies over een aanvulling beleid prémantelzorg woningen.

Advies inburgering (herhaling (november 2021)

Ongevraagd advies over de toegankelijkheid van het loket van de gemeente m.b.t. het sociaal domein.

advies spoedeisen ondersteuning/bereikbaarheid OCO/toegankelijkheid sociaal domein/praktijk ondersteuning jeugd (18-6-21)

advies inkomens- en studietoelage (23-2-21)

advies verordening wmo/jeugd

De Adviesraad vindt dat de inwoners te weinig zijn gehoord over de reorganisatie van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast geeft de opzet en aanpak van de gemeente kans op versnippering van de toegang. De Adviesraad denkt dat de gemeente de kans laat liggen op een meer samenhangende aanpak. Vandaar dat de Adviesraad een negatief advies heeft gegeven.

2e advies over de verordening maatschappelijke ondersteuning.

De Adviesraad heeft voorgesteld aan de gemeente om te onderzoeken of een praktijkondersteuner jeugd haalbaar is. Dit onderzoek zou gedaan kunnen worden door een groep professionals aangevuld met ervaringsdeskundigen.

In onze gemeente is een grote behoefte aan kleinere wooneenheden voor ouderen die in hun dorp willen blijven wonen.

Advies wmo-jeugd (maart 2020) 

Hierin leest u wat de gemeente Westerveld kan doen als u jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning nodig hebt. Welke regels en voorwaarden gelden en welke stappen u moeten zetten voor hulp.

Cliënten van het CAK hebben door omstandigheden lange tijd geen factuur ontvangen voor hun zorg. Maar deze nota’s gaan binnenkort wél bij de cliënten in de bus vallen. Het is dus verstandig dat cliënten geld hiervoor reserveren.
Wij adviseren de gemeente hieraan extra aandacht te besteden in de Westervelder.

 

Het is noodzakelijk om niet alleen de bepaalde termijnen voor de WMO zo veel mogelijk in acht te houden, maar de inwoners ook tussentijds adequaat te informeren als dat nodig is.

Om de ondersteuning en zorg aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren blijkt het inzetten van een Praktijkondersteuner jeugd zeer positief te werken.

Een separaat mail adres en telefoonnummer voor het sociale domein is een must voor de goede bereikbaarheid.

Inzet van hulp bij plotselinge problemen bij het verrichten van huishoudelijke taken door uitvallen van inwoners.

Omdat uit verschillende bronnen bleek dat inwoners met een complexe hulpvraag niet weten waar ze moeten zijn is een duidelijke folder over de OCO gewenst.